ROZDZIAŁ II    STATUTU

CELE I FORMY DZIAŁANIA

1       Celami Stowarzyszenia są:

 1. utrzymanie i ochrona układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i obiektów zabytkowych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia, zgodnie z ideą Miasta Ogrodu,
 2. zachowanie i rewitalizacja środowiska naturalnego na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
 3. rozwój Miasta Ogrodu Służew, zgodnie z ideą miasta ogrodu, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, tak by potrzeby obecnych mieszkańców nie były zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń,
 4. budowanie społeczności obywatelskiej na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia,
 5. Stowarzyszenie chroni i dba o:

–         układ urbanistyczny,
–         ład architektoniczny,
–         zabytki i miejsca pamięci,
–         środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem pomników
przyrody,
–         zieleń i tereny publiczne,
–         infrastrukturę techniczną,
–         prawo własności działek,
–         bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców,
–         estetykę, porządek i czystość.

2       Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. zgodne z ideą miasta ogrodu działania na rzecz ochrony układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i wartości środowiska naturalnego terenów Miasta Ogrodu Służew,
 2. działania informacyjne i edukacyjne na temat idei miasta ogrodu, realizowane wśród jego mieszkańców, jak również wśród wszystkich zainteresowanych,
 3. działania proekologiczne, ograniczające do minimum niekorzystny wpływ człowieka na środowisko naturalne,
 4. uczestniczenie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
 5. reprezentowanie spraw Miasta Ogrodu Służew, w kwestiach wynikających ze statutowych celów Stowarzyszenia, wobec wszystkich władz, a szczególnie wobec władz miejskich i samorządowych,
 6. popieranie inicjatyw lokalnych, zgodnych z celami Stowarzyszenia i służących dobru wspólnemu oraz rozwiązywanie istotnych problemów mieszkańców Miasta Ogrodu Służew,
 7. współdziałanie, dla rozwiązywania problemów Miasta Ogrodu Służew, z jego mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz wszelkimi władzami, a szczególnie z władzami samorządowymi i miejskimi.