Naszym celem jest, aby nowe inwestycje wpisywały się w zrównoważony rozwój naszego miasta oraz osiedla. Podstawowymi zasadami, które nam przyświecają są:
– poszanowanie prawa własności,
– dbałość o zieleń oraz
– utrzymanie dobrosąsiedzkich stosunków.

Na terenie naszego osiedla nie istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Jest on obecnie w trakcie przygotowania. Jako Stowarzyszenie bierzemy czynny udział w jego opracowaniu. Na dzień dzisiejszy jednak decyzje o warunkach zabudowy wydawane są w ramach decyzji administracyjnych.

Jako Stowarzyszenie mieszkańców współpracujemy z inwestorami i władzami miasta oraz dzielnicy.

Mamy świadomość, że procesy inwestycyjne nie są łatwe i nie zawsze łatwo jest pogodzić interesy stron. Istnieje jednak wiele przykładów na to, że osiągnięcie kompromisu jest możliwe. Dialog społeczny jest w tym zakresie kluczowy.

Ogólne ramy określające ład urbanistyczno-architektoniczny określony został w uchwalonym w 2006 roku przez Radę m.st. Warszawy:

nr LXXXII/2746/2006

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA M. ST. WARSZAWY.

 

Istotne dla nas zapisy tego dokumentu przedstawiamy w części STUDIUM.