O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Warszawa Mokotów Służew

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – wpływ na Służew Niski

Do analizy studium kluczowy jest Rysunek 14.

W okolicach Dworca Południowego Plan przewiduje powstanie reprezentacyjnej części Centrum Mokotowa (rozdz. 12 str 99) “Podkreślenie rangi: centrum Mokotowa, centrum Bielan, centrum Grochowska, Dworca Gdańskiego, Dworca Zachodniego poprzez nadanie im charakteru metropolitalnego,”.

Nasze osiedle położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum Mokotowa, w przeważającej części, w strefie określonej symbolem M2.12.

M2.12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o wysokości 12m. (Rozdział 12 Studium s.104)

Rozdział 13 Studium określa między innymi “wskaźnik intensywności zabudowy”. Dla naszego obszaru wynosi on 1.0. Przez wskaźnik intensywności zabudowy brutto należy rozumieć stosunek powierzchni całkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków liczonej w zewnętrznym obrysie murów do
powierzchni terenu.

Oznacza to, że na działce o powierzchni 1.000m2 można wybudować budynek o powierzchni 1.000m2, czyli na przykład 3 poziomy po 333m2 każdy.

Ponadto Studium wskazuje na minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla terenów oznaczonych jako M2 na 40%, przy czym zaznaczyć należy, że na naszym terenie wskaźnik ten jest znacząco wyższy, prawdopodobnie pomiędzy 60 a 70% co powinno być brane pod uwagę przy realizowaniu inwestycji.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy Służew

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego