OPIS INWESTYCJI
BUDYNEK WIELORODZINNY Z USŁUGAMI NA PARTERZE, GARAŻEM PODZIEMNYM, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ i ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ WJAZDEM OD UL. NIEDŹWIEDZIEJ

Planowana inwestycja polega na budowie budynku o wysokości do 8 kondygnacji (ok. 24 m wysokości) i zabudowaniu działek położonych wzdłuż ulic Puławskiej, Niedźwiedzia oraz Wołodyjowskiego. Projekt przewiduje oprócz wysokiego wskaźnika zabudowy bardzo wysoki procent powierzchni zabudowy (na podstawie mapy ok 80% przy średnim wskaźniku na otaczającym terenie ok. 26%). Ponadto powierzchnia planowanej inwestycji to ok. 15.000 m2. Teren na którym planowana jest inwestycja ma powierzchnię 2.700 m2, a Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Warszawy, przewiduje dla tego położenia wskaźnik 1:1, co oznacza, że inwestycja powinna mieć powierzchnię zabudowy około 2.700 m2. Mamy więc do czynienia z projektem inwestycji, która zakłada 4,5 krotne przekroczenie wskaźnika.

23 listopada 2010 na wniosek inwestora Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy zawiesiło postępowanie.

Inwestor rozpoczął procedurę nie kosmetycznie okrojoną skalę w mokotowskim Wydziale Architektury i Budownictwa. Pomimo złożonych wniosków osób indywidualnych oraz Stowarzyszeń w tym naszego, Urząd w dniu 31 stycznia 2011 wydał decyzję 39/WZ/MOK/2011 ustalającą warunki zabudowy dla nieruchomości ignorując wnioski mieszkańców.

Odwołanie od powyższej decyzji złożyło kilka stron postępowania. Sprawa jest w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Planowana inwestycja w sposób rażący łamie ład przestrzenny, jest niezgodna ze Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju m. st. Warszawy. Ponadto sparaliżuje wyjazd z ul. Niedźwiedziej w Puławską. Trzeba zauważyć, że w wyniku połączenia Al. KEN z ul. Rolną, ul. Niedźwiedzia może przejąć znaczący ruch ponadlokalny.