W dniu 28 grudnia 2011 Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję o rozbiórce budynku.

Sprawa inwestycji “Mokotów Residence” przy ul Rolna 179/181 była skomplikowana. Toczyły się 2 postępowania w NSA dotyczące Decyzji o warunkach zabudowy i Decyzji pozwoleniu na budowę. W przypadku obu wyroki WSA i NSA okazały się niekorzystne dla Dewelopera. Ten jednak budował dalej.  Inwestor: Wawel Service Sp. z o.o. twierdził, w artykule w Gazecie Stołecznej z dnia 22.02.2010, że posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

W dniu 11 kwietnia 2011 roku Prokuratura Rejonowa w Warszawie wydała SPRZECIW od decyzji według której nijako legalnie realizowana była budowa z klauzulą z wnioskiem o wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Urzędnik Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego stwierdził, że prawdopodobnie mamy do czynienia z samowolką budowlaną, a sprawę analizuje dział prawny. (13 października 2011)

W dniu 3 listopada 2011 w obecności Radnych Dz. Mokotów urzędnik wydziału Architektury i Budownictwa na posiedzeniu Komisji Ładu Przestrzennego określiła inwestycję słowem “SAMOWOLKA”. Budowa jest jednak kontynuowana.

KALENDARIUM

I. Postępowanie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy

 1. Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 643/05/M, z dnia 22.11.2005 r. o warunkach zabudowy dla nieruchomości przy ul. Rolnej 179/181 w Warszawie, dz. ewid. 184 i 192/3 z obrębu 0407
 2. Odwołanie  (z 13.12.2005 r.) od decyzji  j.w. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej SKO)
 3. Decyzja SKO z 29.03.2006 zmieniająca decyzję Prezydenta j.w.
 4. Skarga   ( z 11.05.2006 r.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję SKO z 29.03.2006 r.
 5. Odpowiedź SKO (z 3.07.2007 r.) na skargę   na decyzję SKO z 29.03.2006 r. (SKO wniosło o uwzględnienie skargi)
 6. Wyrok WSA z 9.10.2009 r. uchylający skarżoną decyzję SKO z 29.03.2006 r. i poprzedzającą ją  decyzję Prezydenta m.st. Warszawy z  22.11.2005 r. i wstrzymujący wykonanie skarżonej decyzji.
 7. Deweloper, w celu gry na czas, wnosi skargę kasacyjną. Pozytywny dla lokalnej społeczności wyrok NSA cofnie całe postępowanie do punktu wyjścia.
 8. NSA wyrokiem z dnia 6.10.2010 oddalił skargę kasacyjną.

Tymczasem pomimo braku decyzji o warunkach zabudowy budowa trwa nadal.

II. Postępowanie w sprawie decyzji o pozwolenie na budowę

 1. Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 87/08 z dnia 28.01.2008 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu  Wawel Service Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Podzamcze w Krakowie,  pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z instalacjami wewnętrznymi, podpiwniczeniem, garażem podziemnym oraz  wjazdem na posesję, na terenie działek o nr. ew. 184 i 192/3 z obrębu 0407 przy ul. Rolnej 179/181 w Warszawie (kategoria obiektu budowlanego XIII)
 2. Wniosek  z 18.02.2008r., o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta nr 87/08 j.w.
 3. Odwołanie , z 18.02.2008r., od decyzji Prezydenta j. w.
 4. Odwołanie,  z 27.02.2008 r., od decyzji Prezydenta j. w.
 5. Decyzja Wojewody Mazowieckiego (dalej WM), z 29.10.2008 r., o umorzeniu postępowania odwoławczego (z ww odwołań), bez merytorycznego rozpoznania odwołań, z uwagi na to, że zdaniem WM nie są stronami postępowania o pozwolenie na budowę
 6. Skarga BW, DP i IB ( z 4.12.2008 r.) do WSA od decyzji WM o umorzeniu postępowania odwoławczego j. w.
 7. Wyrok WSA, z 16.07.2009 r., uchylający decyzję WM o umorzeniu postępowania odwoławczego i stwierdzający, że decyzja WM o umorzeniu postępowania odwoławczego nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku
 8. Skarga  kasacyjna Wawel Service Sp. z o.o. od wyroku WSA j. w.
 9. Odpowiedź skarżących na skargę kasacyjną WS.
 10. W dniu 25.02.2010, prawdopodobie w związku z interwencją mieszkańców, radnych oraz Gazety Stołecznej, wydane zostało postanowienie 53/P/A/2010 wznawiające z urzędu postanowienie administracyjne o pozwoleniu na budowę i jednocześnie wstrzymujące wykonanie ww. decyzji.
 11. Wojewoda Mazowiecki w dniu 4 maja 2010 r. Postanowieniem nr 241/10 uchylił postanowienie Prezydenta o wstrzymaniu wykonania Decyzji Zamiennej PnB. Z treści uzasadnienia tegoż postanowienia można wywnioskować, że również ten organ nie zastosował się do Wyroku WSA z dnia 16 lipca 2009 r..
 12. W maju budowa rusza “pełną parą”.
 13. W dniu 8 grudnia 2010 Najwyższy Sąd Administracyjny wydaje wyrok oddalający skargę kasacyjną dewelopera. Po wyroku NSA nie powinno być już żadnych wątpliwości co do konieczności wstrzymania wykonania Decyzji Głównej PnB oraz Decyzji Zamiennej PnB,
  a tym samym wstrzymania Inwestycji, z uwagi na fakt, że Wyrok WSA z dnia 16 lipca 2009 r. jest już prawomocny. Zarówno organy Wojewody jak i mokotowski Urząd Architektury nie podejmują żadnych działań. Budowa toczy się nadal i „wychodzi z ziemi”.
 14. W dniu 11 kwietnia Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów kieruje do Wojewody Mazowieckiego sprzeciw o wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę z wnioskiem o niezwłoczne wstrzymanie wykonania decyzji do czasu załatwienia sprzeciwu. Do 20.10.2011 Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew nie uzyskało informacji czy Wojewoda odjął jakiekolwiek skuteczne działania.
 15. Inwestor podjął próby legalizacji decyzji w myśl art 51ust 1 pkt. 3 prawa budowlanego (Decyzja 616/2011 z dnia 20.09.2011). Komentarz, który uzyskaliśmy w PINB mówi, że mamy do czynienia z samowolką.

 

W dniu 22.02.2010 o sprawie napisała Gazeta Stołeczna